top of page
iStock-896164888.jpg

Samenwerking

                  in de regio

De beste zorg door goede regionale samenwerking

Met het Spine Centrum Utrecht streven we naar de best mogelijke samenwerking met alle aanbieders van zorg rondom rug- en nekpijn in de regio Utrecht.  Wij onderhouden intensief contact met huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, revalidatiecentra en het UMC Utrecht om zo alle patiënten binnen onze regio zo goed mogelijk te helpen met een eenduidige diagnose en behandeladvies zonder onnodige doorverwijzingen. Daarnaast onderschrijven we de doelstellingen uit het hoofdlijnenakkoord 2018 om de juiste zorg op de juiste plek te leveren. Veel van de patiënten die wij zien in de 2e lijn kunnen ook goed in de 1e lijn worden gezien en behandeld. Dit proberen wij samen met onze partners in de regio voor elkaar te krijgen. 

Waarom deze samenwerking?

Rug- en nekklachten zijn soms eenvoudig te duiden zoals bijvoorbeeld in het geval van een enkelvoudige hernia met bijpassende zenuwpijn of in het geval van een ingezakte wervel (stabiele wervelbreuk). Echter vaker zijn rug-of nekklachten minder rechtlijnig en eenvoudig te duiden. De relatie tussen de klachten en afwijkingen bij aanvullend onderzoek zoals rontgenfoto's of MRI is lang niet altijd duidelijk te maken. Verder worden er bij een groot gedeelte van de mensen met rugklachten geen afwijkingen gevonden bij het aanvullend onderzoek. Er zijn meer factoren die een rol spelen bij het ontstaan van (chronische) rug- of nekpijn zoals bijvoorbeeld stress, onvoldoende beweging en dagelijks lang in zelfde houding zitten of werken.

 

Doordat rug- en nekklachten vaak langdurig voorkomen en de diagnose vaak niet helder is, zoeken mensen bij meerdere zorgaanbieders naar een oplossing voor de klachten. Nadeel hierbij is dat iedere aanbieder vaak weer met een eigen (nieuwe) diagnose en behandelvoorstel komt. Hierdoor zien patiënten op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer. We zien dan ook veel patiënten in ons ziekenhuis met meerdere uiteenlopende diagnoses voor dezelfde rugpijn zoals bijvoorbeeld "versleten rug",  "bekkeninstabiliteit" , "bekkenscheefstand" , "verschoven wervel",  "SI-klachten" etc. Wij streven ernaar patiënten een eenduidige diagnose te geven met goede uitleg, een helder behandeladvies en reeele verwachtingen over het beloop van de klachten. We willen het zogenaamde "flipperkast-effect" voor patiënten een halt toeroepen door zowel in de regio als binnen ons ziekenhuis nauw samen te werken en regelmatig te overleggen.

Value based healthcare (VBHC)

Value based healthcare is een concept dat  is ontwikkeld op Harvard door Professor Michael Porter. Het gaat uit van het meten van de uitkomsten van zorg en de bijbehorende kosten. Eenvoudig gezegd: waarde is uitkomst gedeeld door kosten. Value based healthcare is vooral geschikt voor complexe zorg waarbij veel zorgprofessionals zijn betrokken, binnen en buiten de muren van een kliniek, zoals bij rugklachten het geval is. Wij streven naar een multidisciplinair netwerk dat VBHC levert vanuit een gezamenlijk zorgpad. Het zorgpad loopt van preventie en informatievoorziening thuis tot eventuele beoordeling en behandeling in de 1e, 2e en 3e lijn. 

Michael Porter heeft samen met the Boston Consulting Group de ICHOM opgericht, Dit staat voor: International Consortium for Health Outcomes Measurement. ICHOM ontwikkelt samen met zorgaanbieders van over de hele wereld uitkomstindicatoren voor de belangrijkste aandoeningen. Op die manier creëren ze voor zorgprofessionals een basis om met VBHC aan de slag te gaan. Om een dergelijke samenwerking te bewerkstelligen in de regio Utrecht met gezamenlijke zorgpaden en geregistreerde uitkomstmaten, werken wij samen met aanbieders uit de 1e, 2e en 3e lijn in de Health deal chronische (rug)pijn. 

Health deal netwerk chronische (rug)pijn

Wat is een health deal? Health Deals bieden bedrijven en organisaties een laagdrempelige mogelijkheid om samen met de overheid en zorgverzekeraars te werken aan het stimuleren van zorginnovaties. Daar waar deze tegen aantoonbare belemmeringen aanlopen die volgens de initiatiefnemers kunnen worden aangepakt op rijksniveau, wil het kabinet zich waar mogelijk en wenselijk inzetten deze weg te nemen of op te lossen om zo deze initiatieven te faciliteren en te versnellen. In een Health Deal leggen partijen hierover concrete afspraken schriftelijk vast. De Health Deal gericht is op het organiseren en leveren van zinnige, zuinige en excellente pijnzorg in Nederland. 

 

Een diagnostisch team bestaande uit verschillende specialisten en ketenmanagers kijken mee naar uw aandoening en stellen gezamenlijk een individueel behandelplan voor u vast. Keuzehulpen ondersteunen in het vaststellen van uw behandelpad, waar verschillende professionals in de 1e en 2de lijn nauw met elkaar samenwerken. De programma’s die door het Chronische pijn netwerk worden aangeboden lijden tot een beter kwaliteit van leven, lagere pijnscores, uitkomstmetingen en betere resultaten. Bovendien hebben de partners geen wachtlijsten.

Stepped care 

De artsen binnen ons regionale netwerk  behandelen volgens de principes van stepped care, getrapte zorg. Dat wil zeggen dat zij patiënten de meest effectieve en doelmatige vorm van behandeling bieden, die mogelijk is gezien de aard en de ernst van de problematiek. In de praktijk betekent dat eerst gekeken wordt of een advies en preventie voldoende is, vervolgens of de patiënt geholpen is met eerstelijnstherapie en in de laatste stap zal behandeling in de tweede of derde lijn plaats vinden.

Stap 1: Preventie en zelfzorg
Stap 2: Monodisciplinaire diagnostiek, pijneducatie en behandeling in de eerste lijn;
Stap 3: Multidisciplinaire diagnostiek, pijneducatie en behandeling in de eerste lijn in nauwe samenwerking met de tweede lijn;
Stap 4: Multidisciplinaire diagnostiek, pijneducatie en behandeling in de tweede of derde lijn.

bottom of page